Січ 04

У Положенні про районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року №1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за №760/19498, визначено напрямки роботи органів юстиції. Одним із завдань районного управління юстиції є забезпечення методичного керівництва правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, урядових органах у системі міністерств, державних господарських об’єднаннях, на підприємствах, в установах та організаціях (далі – місцеві органи виконавчої влади, державні підприємства, установи та організації) та забезпечення належного правового обслуговування відповідно до вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» (далі – Загальне положення про юридичну службу).

Механізм здійснення органами юстиції перевірок стану правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, установах організаціях визначає Порядок проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи, затверджений наказом Міністерства юстиції України 14.03.2011 № 314/19052 (далі – Порядок проведення перевірок).

Свою діяльність з питань правової роботи Дунаєвецьке районне управління юстиції протягом 2015 року спрямовувало на дотримання вимог Конституції України, Законів України, Указів Президента  України,  постанов  колегій  та  наказів Міністерства  юстиції  України,  Головного територіального управління  юстиції  у  Хмельницькій  області, направлених  на  зміцнення  правових  основ  господарських відносин,  удосконалення  правової  роботи  органів  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ,  організацій, надання  їм  методичної  та  практичної  допомоги, а  також  підвищення  професійного  рівня  та  ділових  якостей  працівників  юридичних  служб.

Ця  робота  координувалась з діяльністю  районної державної адміністрації, інших органів  виконавчої влади,  підприємств, установ, організацій.

Реалізуючи і виконуючи завдання, покладені  на  районне  управління  юстиції  щодо  методичного  керівництва  правовою роботою Дунаєвецьким  районним  управлінням  юстиції  в  плановому  порядку  проводилися  перевірки  стану  правової роботи з метою  перевірки  стану  організації   правової роботи та надання  допомоги органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам, організаціям в усуненні недоліків у  застосуванні  актів  законодавства  та  інших  нормативно-правових  актів.

Відповідно до доручення Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області щодо Переліку об’єктів перевірок забезпечено формування Переліку об’єктів перевірок стану правової роботи, де зазначається найменування, місцезнаходження, телефон, керівники та організаційно-правова форма усіх державних підприємств, установ, організацій. Зазначений перелік районним управлінням юстиції буде підтримується в контрольному стані.

Дунаєвецьке районне управління юстиції здійснювало методичне керівництво правовою роботою протягом 2015 року відповідно до плану роботи.

Так, згідно з планом  роботи управління  юстиції, Плану перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства на підприємствах, установ та організаціях Дунаєвецького району на 2015 рік, що затверджений наказом Дунаєвецького районного управління юстиції від 04.11.2014р. №117/05 на  звітний період було заплановано проведення 10 перевірок стану організації правової роботи та 7 перевірок стану систематизації законодавства в органах  виконавчої  влади – в управлінні агропромислового розвитку Дунаєвецької районної державної адміністрації (16.02.2015р.); в управлінні Пенсійного фонду України у Дунаєвецькому районні (06.03.2015р.); в Дунаєвецькій районній державній адміністрації (10.04.2015р.); в відділі Держземагентства в Дунаєвецькому районні (18.05.2015р.); в управлінні соціального захисту населення Дунаєвецької районної державної адміністрації (12.06.2015р.); управлінні освіти, молоді та спорту Дунаєвецької районної адміністрації (25.08.2015р.); в Дунаєвецькому районному центрі зайнятості населення (11.09.2015р.); в Центрі прийому та обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля (22.10.2015р.);  та в Дунаєвецькій об’єднаній державній податковій інспекції (13.11.2015р.). Згідно з Планом перевірки також було заплановано перевірка стану правової роботи  в управлінні  державної казначейської служби України в Дунаєвецькому районні. Однак, на момент перевірки посада головного спеціаліста-юрисконсульта в управлінні є вакантною. З  метою  покращення  якості  проведення  перевірок  стану  правової роботи,  досягнення  ефективних  результатів  під  час їх  проведення,  обміну  позитивним  досвідом  районним  управлінням  юстиції  проводяться  спільні  перевірки за  участю представника  юридичної  служби  райдержадміністрації. Так,  районним  управлінням  юстиції  протягом  2015 року  проведено 3 спільних  перевірки  стану  організації  правової  роботи та систематизації законодавства.

Всі  перевірки   проводились  з  урахуванням  специфіки  діяльності  органів  виконавчої  влади  і  були  направлені  на  надання  практичної  та  методичної  допомоги  з питань  правової роботи.

При проведенні перевірок стану правової роботи значна увага зверталась на дотримання норм Загального положення про юридичну службу, зокрема,  питань щодо організації правового обслуговування об’єкта перевірки, складу юридичної служби і організаційно – правових засад її діяльності, підпорядкованість, а також умов роботи, планування роботи та контролю за виконанням запланованих заходів; проведення юридичної експертизи проектів нормативно – правових актів та їх ґрунтовного редакційного опрацювання; перегляду нормативно – правових актів та інших документів на відповідність чинному законодавству; проведення аналізу претензійно – позовної роботи об’єкта перевірки (ведення журналів обліку, дотримання строків пред’явлення і розгляду претензій та позовних заяв, види претензій та позовів, їх обґрунтованість та результати розгляду).

Також перевірками були охоплені питання ведення договірної роботи, відслідковувалось дотримання законодавства про працю і стан трудової дисципліни, ведення діловодства, наявність  і законність укладення колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку, нормативно – правове забезпечення діяльності установи, що перевіряється,  а також  надання юридичною службою роз’яснень застосування чинного законодавства працівником об’єкта перевірки та результати розгляду звернень громадян,  ведення відповідних журналів обліку тощо.

Протягом 2015 року управлінням  юстиції проводилася активна робота щодо підвищення якості перевірок стану правової роботи. Так, при проведенні перевірок стану правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій виявлено 6  порушень чинного законодавства:  які стосуються пункту 16 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації щодо забезпечення офіційними виданнями Міністерства юстиції України: інформаційними бюлетенями «Офіційний вісник України», «Офіційний вісник України. Із змінами» (у теках з роз’ємними замками), «Систематичне зібрання чинного законодавства України», «Кодекси України» та забезпечення юриста окремим приміщенням; п. 18 щодо кваліфікаційних вимог до посади керівника юридичної служби; п.19 щодо кваліфікаційних вимог до посади головного юрисконсульта-спеціаліста юридичної служби; ст. 142 Кодексу законів про працю щодо порядку затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Управління; п. 80 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242, в частині проставлення відмітки про виконання плану роботи.

При проведенні перевірок стану правового забезпечення в органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях, працівниками управління юстиції звертається особлива увага на приведення положень про юридичну службу та посадових інструкцій працівників юридичних служб у відповідність до Загального положення про юридичну службу.

Основними формами реалізації перевірок були і залишаються: складання довідок за результатами перевірок, надання письмових рекомендацій, керівникам підприємств, установ, організацій, де були  проведені перевірки.

Суб’єкти перевірок в найкоротші строки повідомляють органи юстиції про усунені недоліки.  Виконання наданих письмових рекомендацій  знаходяться на контролі у керівника суб’єкта перевірки  та спеціаліста управління юстиції.  За результатами перевірок районним управлінням юстиції надіслано 9 письмових  рекомендації та одержано 9  повідомлень про їх виконання.

З метою покращення стану правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, роз’яснення практики застосування чинного законодавства, районним управлінням юстиції приділялась належна  увага у звітному періоді розробці методичних рекомендацій з окремих питань правової роботи та діяльності юридичної служби.

Всього управлінням юстиції за звітний період підготовлено 7 методичних рекомендацій та інформаційних матеріалів з  питань  застосування  чинного  законодавства на теми: «Все про статус біженця»,  «Право дитини на житло», «Порядок планування діяльності юридичною службою », «Види заповітів», «Оскарження та зняття догани»,  «Види звернення громадян та порядок їх розгляду», «Порядок створення, реєстрація та припинення діяльності політичних партій».  Методичні  посібники  та  узагальнення  позитивного   досвіду  з  напрямку  правової освіти  населення  розповсюджуються  серед  навчальних  закладів,  підприємств,  установ,  організацій, а  також  серед  зацікавлених  осіб  під  час  проведення  правоосвітніх  заходів.

У звітному періоді районним управлінням юстиції приділялась належна увага підвищенню кваліфікації працівників юридичних служб, що мають незначний досвід роботи. Значна роль в цьому напрямку відводиться організації та проведенню стажувань працівників юридичних служб та інших категорій. Так,   в  звітному  періоді проведено 4  стажувань відповідальних  осіб за  ведення   правової  роботи  в  установі та 3 стажувань з питань державної реєстрації нормативно-правових актів, згідно наказів  головного спеціаліста – юрисконсульта юридичного сектору управління Пенсійного фонду України у Дунаєвецькому районі Яворського І.В.; начальника відділу, правового, організаційно – кадрового та інформаційного забезпечення управління агропромислового розвитку Дунаєвецької райдержадміністрації Повзенюка А.В.; головного спеціаліста-юрисконсульта відділу Держземагентства  в Дунаєвецькому районі  Барабаша А.Л.; головного спеціаліста-юриста управління соціального захисту населення Дунаєвецької райдержадміністрації Корчмарського І.В.; начальника юридичного сектору апарату Дунаєвецької райдержадміністрації Шведик Л.В.; головного спеціаліста-юрисконсульта районного центру зайнятості Притуляка В.А. Також  за  наслідками стажувань  надіслані  довідки  керівникам   про  результати  стажування, за результатами  стажувань проводилися тестування даних працівників на знання вивчених норм законодавства.

З  метою  надання  методичної допомоги  щодо  поліпшення  правового  обслуговування  в районному  управлінні  юстиції  проводяться  семінари. В  звітному  періоді  проведено 12 семінарів, наприклад :

– 16.01.2015 – для  юрисконсультів органів  виконавчої  влади, державних підприємств, установ, організацій семінар на тему:  «Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон»;

– 18.02.2015 – семінар на тему: «Контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

– 20.03.2015 – семінар на тему: «Порядок ведення договірної роботи юридичною службою державного підприємства, установи, організації»;

–  17.04.2015 – семінар на тему: «Вимоги до нормативно-правових актів, що подаються на державну реєстрацію»;

–  15.06.2015 – семінар на тему: «Обмеження щодо одержання подарунків»;

– 13.07.2015 – семінар на тему: « Ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України»;

–  31.08.2015 – семінар на тему: «Колективний договір»;

–  18.09.2015 – на тему: «Основні положення  Закону України «Про звернення громадян»;

– 09.10.2015 – семінар на тему: «Порядок надання доступу до публічної інформації»;

– 10.12.2015 – семінар на тему: «Порядок ведення претензійної та позовної роботи на державному підприємстві, установі, організації»

Відповідно  до  Положення  про районні, районні  в  містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні  управління  юстиції та  з  метою  вивчення   стану  забезпечення  юридичними кадрами підприємств,  установ,  організацій  району  районним   управлінням  юстиції  проведено  роботу по  оновленню  бази  даних  з  цього  питання.   Так, ведеться робота по обробці інформаційних карток про стан наявності та укомплектованості юридичних служб штатними юристами.     Виходячи з отриманої інформації від керівників підприємств, установ, організацій, органів виконавчої влади (в т.ч. через органи статистики), здійснюється загальний аналіз та аналіз кількості юристів, що мають незначний досвід роботи або шукають роботу і бажають пройти стажування на базі районного  управління юстиції.

З  метою підвищення  кваліфікації  працівників  управління  юстиції  та  відповідно  до  розроблених   планів   в  управлінні  юстиції  щомісяця  проводяться   внутрішні навчання серед  працівників. Відповідно до графіку  проведення  внутрішніх навчань для працівників  районного  управління  юстиції,  затвердженого  начальником  управління  11.12.2014 р.  та  з метою  поглиблення  знань  чинного  законодавства протягом  2015 року проведено 12 внутрішніх навчань та 3 позапланованих з професійної  підготовки працівників з  питань  діяльності  управління,  в  тому  числі  організації  правової  роботи, зокрема:

  • 16.01.2015  «Основні положення Закону України «Про очищення влади»;
  • 16.03.2015 «Інформація, що зазначається в декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
  • 10.05.2015 «Порядок розгляду звернень громадян та звернення, які не підлягають розгляду та вирішення»;
  • 15.07.2015 «Трудова дисципліна»;
  • 17.09.2015 «Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків»;
  • 09.10.2015 «Право на безоплатну правову допомогу»;
  • 01.12.2015 «Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію».

Враховуючи, що правова освіта є складовою роботи юридичних служб підприємств, установ, організацій при проведенні перевірок управліннями юстиції зверталась увага також на цю ділянку роботи.

 

 

Заступник начальника  районного

управління юстиції – начальник

відділу державної виконавчої служби                                       Т.О. Кравченко

автор: admin

Залиште свій коментар:

*