Правила внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації

І. Загальні положення.

  1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Дунаєвецької районної державної адміністрації (далі – Правила) розроблені та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни. Правила визначають основні обов’язки та права працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин.
  2. Правила розроблені згідно статті 43 Конституції України, Законів України “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації”, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.
  3. Правила є обов’язковими для всіх працівників апарату районної державної адміністрації.

 

ІІ. Порядок прийняття і звільнення державних службовців та інших категорій працівників апарату районної державної адміністрації, на які не поширюється дія Закону України “Про державну службу”

Порядок прийняття на державну службу та інші категорії працівників апарату районної державної адміністрації регулюється відповідно до ст.15 Закону України “Про державну службу”.

Прийняття на державну службу на посади третьої – сьомої категорії, передбачених статтею 25 зазначеного закону, проводиться на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”.

Призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату районної державної адміністрації здійснюється головою районної державної адміністрації згідно з чинним законодавством.

 

2. Голова районної державної адміністрації має право самостійно добирати та приймати на роботу працівників патронатної служби.

Прийняття на роботу всіх інших категорій працівників, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу” здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства. Конкурсна основа при цьому не застосовується.

 

3. При прийнятті на роботу, особа повинна пред’явити:

–                    трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

–                    паспорт або інший документ, що посвідчує особу та інші документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 №731 “Про затвердження порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади”.

Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред’явлення яких не передбачено законодавством.

 

4. При прийняті на державну службу може встановлюватись випробування терміном до 6 місяців.

 

5. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу приймають Присягу державного службовця. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особові справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текс Попередження про спеціальні обмеження встановлені законами України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією» щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби. Ознайомлюються із Загальними правилами поведінки державного службовця, відповідно до п.5.1.4. Регламенту роботи райдержадміністрації.

 

6. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу служба кадрів зобов’язана:

–                    ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами та оплатою його праці;

–                    визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

–                    довести до працівника правила з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та інші правила по охороні праці тощо.

7. На кожного працівника, який відпрацював понад п’ять днів, виписується трудова книжка в порядку, встановленому законодавством.

8. Переведення працівників на іншу роботу здійснюється згідно із законодавством.

9. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначеному законодавством.

Державні службовці та інші категорії працівників апарату районної державної адміністрації мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це голову районної державної адміністрації, а в разі його відсутності – першого заступника районної державної адміністрації письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, голова районної державної адміністрації повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Розірвання трудового договору за ініціативою голови районної державної адміністрації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету апарату районної державної адміністрації, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється на підставі і в порядку, визначених Законами України “Про державну службу” та іншими законами України, а також у разі:

– відмови державного службовця від складання Присяги;

– порушення умов реалізації права на державну службу;

– неподання відомостей або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін;

– виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням державної служби;

– досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі.

Рішення про припинення державної служби може бути оскаржено державним службовцем у порядку, визначеному чинним законодавством.

Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної державної адміністрації.

10. В день звільнення працівнику повинна бути видана його трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення і проведено з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності з розпорядженням та законодавством, з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

ІІІ. Основні обов’язки і права державних службовців апарату та інших категорій працівників районної державної адміністрації

 

1.Основними обов’язками державних службовців та інших категорій працівників апарату районної державної адміністрації є:

– додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів;

–                    додержання прав та свобод людини і громадянина;

–                    збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

–                    постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

–                    сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;

–                    шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до райдержадміністрації, турбота про високий рівень культури спілкування і поведінки, авторитет державної служби;

–                    недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам державної служби та держави;

–                    дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

–                    вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це керівництва районної державної адміністрації;

–                    утримання свого робочого місця та обладнання в чистоті та справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

–                    збереження власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

 

2. Державні службовці та інші категорії працівників апарату райдержадміністрації мають право:

–                    на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

–                    на оплату праці залежно від посади, рангу, якості, досвіду та стажу роботи;

–                    на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

–                    на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

–                    на соціальний і правовий захист;

–                    у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею державної служби, отримувати від керівництва райдержадміністрації відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

–                    вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї,

–                    захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих органах та в судовому порядку;

–                    брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень ( в межах своїх повноважень )

  1. Конкретні обов’язки та права працівників апарату районної державної адміністрації визначається у посадових інструкціях, що затверджуються заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації.

 

ІV. Основні обов’язки керівництва районної державної адміністрації

– Керівництво апарату райдержадміністрації зобов’язані:

– неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

– створювати для працівників апарату умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;

– забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення посадових осіб та інших працівників відповідно за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлений термін;

– здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

– забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;

– сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

– застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

– у випадках передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв’язку з умовами праці;

– забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації економічних і правових знань працівників,

У відповідних випадках, передбачених законодавством, керівництво апарату здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковім комітетом апарату районної державної адміністрації.

 

V. Робочий час і його використання.

 

1. Тривалість робочого часу державних службовців та інших категорій працівників апарату відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень:

– для працівників апарату встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота і неділя;

– початок роботи з 8 години – протягом тижня;

– перерва на обід з 12 години до 13 години – протягом тижня;

– кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 17 годині 15 хвилин, в п’ятницю – о 16 годині, напередодні свят робочий день скорочується на одну годину.

Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці та інші категорії працівників апарату можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні у встановленому законодавством порядку, оплата за які здійснюється відповідно до трудового законодавства.

2. Чергування в районній державній адміністрації здійснюється ціло­добово ( з 08.00 до 17.15 – секретар керівника, з 17.15 до 08.00 – охоронець, у вихідні та святкові дні з 08.00 до 14.00 – працівники райдержадміністрації).

3. Облік робочого часу працівників апарату районної державної адміністрації здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації за табелями встановленої форми та, у разі необхідності, із застосуванням контрольних журналів фіксації робочого часу та службових відлучень. Підписані відповідальними за облік робочого часу особами та затверджені заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації табелі у встановлені строки подаються до фінансово-господарського відділу апарату для нарахування зарплати.

4. Забороняється в робочий час;

– відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, що не пов’язані з основною діяльністю;

– скликати збори, засідання і різного роду наради з громадських справ.

5. Щорічні відпустки працівникам апарату районної державної адміністрації надаються в установленому законодавством порядку згідно з графіком відпусток.

Графік відпусток заступників голови, керівників структурних підрозділів, працівників апарату районної державної адміністрації затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Графік відпусток працівників апарату районної державної адміністрації попередньо погоджується з профспілковим комітетом.

Відпустка надається на підставі заяви, яка за 15 днів до її початку подається: першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації – на ім’я голови районної державної адміністрації; начальниками відділів та іншими працівниками апарату адміністрації – на ім’я заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації.

Відпустки заступникам голови районної державної адміністрації надаються за розпорядженням голови районної державної адміністрації. Взаємозамінюваність між головою, першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови, керівником апарату адміністрації на час їх відпусток визначається розподілом обов’язків, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Надання відпустки голові райдержадміністрації погоджують заступники голови обласної державної адміністрації, начальники відділів апарату облдержадміністрації – організаційного та кадрової роботи.

Голова райдержадміністрації на підставі листа-погодження обласної державної адміністрації видає розпорядження про своє відбуття у відпустку.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації після письмового погодження відпустки у заступників голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) видають наказ про своє відбуття у відпустку.

Відпустки начальникам відділів та іншим працівникам апарату районної державної адміністрації надаються за наказами заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, а у разі його відсутності – заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків).

Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів, пов’язаних з відпустками, здійснює відділ організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації.

Працівники, які від’їжджають у відпустку (у приватних справах) до іноземної держави і яким надано допуск до державної таємниці, зобов’язані письмово повідомити про це голову райдержадміністрації та сектор з взаємодії з правоохоронними органами, оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.

Замовлення лікувальних чи курортно-санаторних путівок подається на ім’я голови профспілкового комітету апарату районної державної адміністрації за місяць до початку кварталу, на який передбачено відпустку.

Відрядження працівників райдержадміністрації здійснюються у встановленому законодавством порядку.

Посвідчення про відрядження керівництва і працівників апарату райдержадміністрації оформляються відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації на підставі відповідних наказів.

Накази та посвідчення про відрядження підписуються першим заступником, заступником голови або заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації і засвідчуються гербовою печаткою.

 

VІ. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі

 

1.За сумлінну працю у апараті райдержадміністрації, зразкове виконання службових обов’язків та за інші досягнення в роботі передбачаються такі форми матеріального та морального заохочення:

– встановлення відповідних надбавок, доплат та преміювання;

– нагородження відзнаками районної державної адміністрації;

– оголошення подяки.

Застосування заохочень проводиться у порядку, передбаченому статтею 144 Кодексу законів про працю України.

 

VІІ. Відповідальність за порушення трудової дисципліни.

 

1. Порушення трудової дисципліни, в тому числі невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього, прогулу без поважних причин, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

2. Питання щодо притягнення працівників апарату до дисциплінарної відповідальності вирішується головою районної державної адміністрації.

За порушення трудової дисципліни можуть застосовуватись такі дисциплінарні стягнення:

– попередження про неповну службову відповідність;

– затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду;

– догана;

– звільнення з роботи.

3. Дисциплінарне стягнення застосовується головою районної державної адміністрації безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку.

4. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво апарату повинно зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.

5. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

6. Розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення з обумовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку. Розпорядження в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників апарату.

7. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

8. Голова районної державної адміністрації з своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

VІІІ. Матеріально – технічне забезпечення апарату районної державної адміністрації

 

1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації проводиться фінансово-господарським відділом забезпечення апарату адміністрації.

2. Фінансово-господарський відділ здійснює заходи по утриманню в належному стані службових приміщень, проведенню поточного та капітального ремонтів, придбання та ремонт меблів, обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення працівників апарату канцелярським знаряддям, папером, телефонним зв’язком, квитками для виїздів у відрядження тощо.

3. Транспортне обслуговування діяльності районної державної адміністрації здійснюється транспортом адміністрації.

Залиште свій коментар:

*